Navigation

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

VAROLUŞ

MADDE 1- Partimizin adı DOLUNAY PARTİ’dir. Genel Merkezi Ankara’dadır. Partimizin kısaltılmış adı DOLUNAY P dir, işareti dolunay'ın etrafını saran iki çizgi dairesel çemberdir..

AMAÇ

MADDE 2- DOLUNAY PARTİ, toplumun bağrından doğmuş olma şuuru içinde, iç ve dış tarihî-sosyolojik şartları göz önünde tutmayı ihmal etmeksizin, ülkemiz ve milletimizin, mânen ve maddeten, en iyi, en doğru, en güzel ve en yüce bir güç ve seviyeye ermesi, kimliğinin, bağımsızlığının, bütünlüğünün ve tüm haklarının tam anlamıyla korunması, böylece bugünün ve yarınının güvence altına alınması, insanlığa katkısının, geçmişte olduğu gibi, günümüzde ve gelecekte hiçbir ülkeninkinden geri kalmamak üzere, en yüksek dereceye çıkarılması amacını taşıyan, bu amaca varmak için kişilerin haklarını en geniş kapsamıyla tanımanın ve gelişimlerini sağlamanın mutlak gereğine ve önemine inanan, daima gerçeğe değer vermeyi ilke edinen, bilime dayalı düşünceler çerçevesinde ilerlemeyi metot bilen siyasî bir kuruluştur. Partinin amacı ve bu amaca varmak için izleyeceği yol, programında ayrıntılarıyla açıklanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK

ÜYELİK ŞARTLARI

MADDE 3- DOLUNAY PARTİ'sine Siyasi Partiler Kanunu ile diğer ilgili yasalarda parti üyesi olamayacakları açıkça belirtilmiş olanlar hariç olmak üzere;

18 (onsekiz) yaşını dolduran medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan, partinin amacını, programını, siyasî ilkelerini ve siyasal yaşam anlayışını benimseyen her yurttaş üye olabilir.

ÜYELİĞE GİRİŞ

MADDE 4- Partiye üye olmak isteyenlerin kanunî ikametgâhlarının bulunduğu İlçe Yönetim Kurulu’na en az iki parti üyesinin tavsiye ve tezkiyesi ve üyelik giriş beyannamesi ile başvurmaları gerekir. Üç örnek olarak hazırlanmış olan giriş beyannamesini alan İlçe Başkanlığı ilgiliye bir alındı belgesi verir. İlçe Yönetim Kurulu, başvuruları 15 gün içinde inceleyerek karara bağlar. Başvuru sahibinin üyeliğinin kabulüne karar verilirse, üye kayıt defterine gerekli kayıt yapılır.

15 günlük içinde karara bağlanmamış olan üyelik başvuruları kabul edilmiş sayılır ve işlemler tamamlanır. Üyelik başvurusu reddedildiği takdirde karar ilgiliye 15 gün içinde yazı ile bildirilir. Talebi reddedilen kişi, İlçe Yönetim Kurulu kararının kendisine tebliğinden itibaren, 15 gün içinde İl Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. İl Yönetim Kurulu’nun 15 gün içinde vereceği kararlar kesindir.

MKYK re’sen veya müracaat üzerine süreye bakılmaksızın üye kayıtları konusunda nihai karar vermeye yetkilidir.

Bir kimse, bütün yurtta yalnız bir ilçede partiye üye kayıt olabilir. Üye ikametgâhını değiştirmedikçe başka bir ilçeye kaydının naklini isteyemez.

İnternet ve benzeri yolla da üyelik başvurusu yapılabilir. Bu durumda üyelik, istenen belgelerin ilgili ilçe yönetimine verilmesi ile tamamlanır.

 

SÜREKLİ YURTDIŞINDA BULUNAN VATANDAŞLARIN ÜYELİĞİ

MADDE 5- Yurt dışındaki yurttaşlar üyelik başvurularını bir yazı ile Genel Merkeze yaparlar.

Yazıya yurtdışında sürekli oturdukları yerin adresi ile Türkiye’de iken sürekli oturdukları ilçedeki açık adresi ve nüfus cüzdanlarının onaylı örneğini eklerler. Genel Merkez başvurusu yazısını 15 gün içinde ilgili ilçe başkanlığına gönderir. İlçe başkanlığı gerekli işlemleri yaparak üyelik işlemlerini tamamlar.

GENEL MERKEZİN ÜYE KAYIT YETKİSİ

MADDE 6- Partiye girmek isteyen T.B.M.M. üyelerinin partiye kabulleri MKYK kararı ile olabilir. Bunlara ait üyeliğe kabul kararı giriş beyannamelerinin bir sureti, arzu ettikleri ilçeye gönderilerek kayıtları yaptırılır. MKYK’nın partiye alınmalarında fayda gördüğü kimseler ile ilgili kayıt işlemleri de aynı şekilde yapılır.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

MADDE 7- Parti üyeliği belgelenmiş olması şartıyla, ölüm, istifa ve başka bir partiye üye olma veya başka bir partide görev alma hallerinde sona erer. Yetkili disiplin kurulunca partiden kesin olarak çıkarılmasına karar verilenlerin üyelikleri sona erer.

Üye olma şartlarını sonradan kaybedenler ile üyeliğe giriş beyannamesi imzalandıkları tarihte bu şartları haiz olmadıkları sonradan anlaşılanlar ve herhangi bir şekilde siyasi partiler kanununa göre üyeliği düşenlerin üyelik kayıtları ilçe yönetim kurulu kararı ile silinir.

İlçe Başkanlığı üyelik kaydı silinene durumu bildirir. İlgili, kaydının silinmesine karşı 15 gün içinde İl Yönetim Kuruluna itiraz edebilir.

İlgili, İl Yönetim Kurulu’nun ret kararına karşı 15 gün içinde MKYK’ya itirazda bulunabilir. MKYK’nun vereceği karar, parti içi işlemler açısından kesindir.

YENİDEN ÜYELİĞE KABUL

MADDE 8- Partiden ayrılanların yeniden üyeliğine kabulüne İlçe Yönetim Kurulu’nun görüşünü de alarak İl Yönetim Kurulu karar verir.

Partiden ayrılmış olan il başkanları, MKYK üyeleri, Milletvekilleri ile Belediye Başkanlarının yeniden üyeliğine kabulüne ancak Genel Başkanlık Divanı karar verir.

Üyelik istemi reddedilen onbeş gün içinde MKYK’ya itiraz edebilir, MKYK’nın kararı kesindir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TEŞKİLAT

PARTİ TEŞKİLATI

MADDE 9- Parti teşkilâtı, Merkez Teşkilâtı ile  il, ilçe ve belde teşkilâtları ve TBMM parti grubu, il genel meclisi grupları, belediye meclis grupları, Yan Kuruluşlar (İhtiyari Kurullar) ve Yurt Dışı Temsilciliklerinden ibarettir.

Merkez Teşkilâtı, Büyük Kongre, Genel Başkan, Genel Başkanlık Divanı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Yan Kuruluşlar (İhtiyari Kurullar)’dan oluşur.

BİRİNCİ KESİM

BÜYÜK KONGRE

OLUŞUMU

MADDE 10- Büyük Kongre, seçilmiş üyeler ile tabiî üyelerden oluşur. Seçilmiş üyeler, TBMM üye tam sayısının iki katı kadardır. Her ilde o ilin milletvekili sayısının iki katı kadar üye il kongresinde seçilir. Tabii üyeler delege seçimlerine girmezler.

Tabiî üyeler, parti genel başkanı, merkez karar ve yönetim kurulu ile merkez disiplin kurulu üyeleri parti kurucuları ve partinin üyesi olan bakanlar ve milletvekilleridir.

Parti kurucuları seçilmiş üyelerin %15’inden fazla ise Büyük Kongre’ye tabii üye sıfatıyla dâhil olacak kurucu üyeleri MKYK belirler.

Partinin en yüksek karar organı büyük kongredir. Büyük kongrenin kararına bütün parti organlarının ve partililerin uymaları zorunludur. Tabiî üyeler ayrıca il kongrelerince delege olarak seçilemezler.

GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 11- Büyük Kongre anayasa, kanunlar ve sair mevzuat ile kendisine verilen görevleri ifa eder ve yetkileri kullanır.

Büyük Kongre, anayasa ve kanunlarla yasaklanmamış olup, parti tüzüğünde de kendisinin görevlendirilmediği hususlarda yeterli oy çokluğu ile kendisini yetkili kılabilir.

Büyük Kongre partinin en yüksek karar organı olarak Parti Teşkilatı’nın bütün birimleri ile her türlü parti faaliyetleri ve parti politikası hakkında son ve kesin karar verme yetkisine sahiptir.

Büyük Kongre, disiplin kurullarınca verilen cezaları Genel Başkan tarafından önerilmiş olmak kaydı ile oy çokluğu  ile affedebilir.

İŞLEYİŞ

MADDE 12- Büyük Kongre’nin olağan toplantıları üç yılda bir yapılır. Olağanüstü toplantılar, genel başkanın veya merkez karar ve yönetim kurulunun lüzum göstermesi veya büyük kongre üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine ve gündem, yer, gün ve saat belirlenerek yapılır. Büyük kongrenin toplantı yeter sayısı, büyük kongre üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk çağrı üzerine yapılan toplantıda toplantı yeter sayısı bulunamıyorsa, ikinci çağrı üzerine yapılacak toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaz. Büyük kongrenin karar yeter sayısı, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur.

Parti tüzük ve programında değişiklik yapılmasına ilişkin olan veya parti politikasını ilgilendiren konularda karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için bunların genel başkan, merkez karar ve yönetim kurulu veya büyük kongre üyelerinin en az yirmide biri tarafından ileri sürülmüş olması gerekir. Kanunlar, parti tüzük ve parti programı çerçevesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri konularında karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için bu tekliflerin büyük kongrede hazır bulunan üyelerin üçte biri tarafından yapılmış olması şarttır. Bu teklifler, büyük kongrece seçilecek bir komisyonda görüşüldükten sonra, komisyon raporuyla birlikte incelenir ve karara bağlanır.

KONGRE DİVANI VE KOMİSYONLARI

MADDE 13- Gündeme geçilmeden önce kongre başkanlık divanı için açık oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki kâtip üye seçilir.

Kongre divanı, görüşmeleri idare etmek, toplantı düzenini sağlamak, tutanağı düzenlemek, sayım ve dökümü denetlemek ve itirazları inceleyip karara bağlamakla görevlidir. Bu madde il ve ilçe kongrelerinin başkanlık divanları için de geçerlidir.

Kongre başkanlık divanının istemi üzerine çalışmaları daha verimli kılmak için büyük kongre kararıyla komisyonlar kurulabilir. Komisyon üyeleri açık oyla seçilir. Komisyon üyeleri kendi aralarında bir başkan ve bir kâtip seçebilir. Komisyonlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Komisyonlarda yapılan çalışmalar ve alınan kararlar bir raporla başkanlık divanına sunulur. Büyük kongrede görüşülen ve aynen veya değiştirilerek kabul edilen raporlar kongre kararı niteliğini kazanır.

BÜYÜK KONGRE SEÇİMLERİ

MADDE 14- Genel Başkan ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi büyük kongrece Siyasi Partiler Kanunu’nda öngörülen biçimde yapılır.

Genel Başkan, Büyük Kongre Başkanlık Divanı’nın seçimini sağlar. Büyük kongrede yapılacak seçimler için adaylık başvurusu başkanlıkça belli edilecek sürede yapılır. Genel Başkanlık ve kurullar için aday listeleri ayrı ayrı düzenlenerek ilân edilir.

 

KONGRE TUTANAKLARI

MADDE 15- Büyük kongrede yapılan görüşmeler ve alınan kararlar, toplantı tutanağına başkanlık divanınca uygun görülecek biçimde geçirilir. Bu tutanaklar ve kongreye ait bütün belgeler başkanlık divanınca imzalanır ve kongre sonunda bir dizi pusulasıyla birlikte genel başkanlığa teslim edilir. Seçim sandık kurulunca açıklanan seçim sonuçları da kongre tutanaklarına geçirilir. İl ve ilçe kongreleri tutanakları için benzer şekilde işlem yapılır ve imzalanan tutanaklar Genel Başkana teslim edilir.

İKİNCİ KESİM

GENEL BAŞKANLIK

GENEL BAŞKAN SEÇİMİ

MADDE 16- Parti Genel Başkanı, büyük kongrece gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa üçüncü oylamada en çok oyu alan başkan olur.

Genel Başkan üç yıl için seçilir. Aynı kişi sonraki dönemlerde de seçilebilir.

Genel Başkanlığın herhangi bir sebeple boşalması halinde büyük kongre toplanıncaya kadar merkez karar ve yönetim kurulu, partiyi temsil yetkisini kendi üyeleri arasından seçeceği bir üyeye verir. Merkez karar ve yönetim kurulu genel başkanı seçmek üzere en geç kırkbeş gün içinde büyük kongreyi toplantıya çağırır.

ÜÇÜNCÜ KESİM

GENEL MERKEZ TEŞKİLATI

PARTİ GENEL BAŞKANI VE YARDIMCILARI

MADDE 17-Partiyi temsil yetkisi genel başkana aittir. Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydı ile parti adına dava açma ve davada husumet yetkisi, genel başkana veya ona izafeten bu yetkileri kullanmak üzere MKYK’ya aittir.

Parti genel başkanı, merkez karar ve yönetim kurulunun tabii başkanıdır.

Partide Genel Başkan’ın belirlediği sayıda genel başkan yardımcısı bulunur. Bunlar, teşkilâtlanma, yayın, basın, halkla ilişkiler, seçim ve sosyal işler gibi konularda genel başkan tarafından yapılacak görevlendirme çerçevesinde çalışırlar. Parti Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcılarını MKYK üyeleri arasından seçer, hangi işlerden sorumlu olduklarını belirler ve gerektiğinde sorumlu oldukları işlerde değişiklik yapabilir.

Gerektiğinde genel başkanın onayı ile genel başkan yardımcılarına işlerinde yardımcı olacak yeteri kadar parti üyesi görevlendirilir.

Genel başkanlığın herhangi bir sebeple boşalması halinde, büyük kongre toplanıncaya kadar, merkez karar ve yönetim kurulu partiyi temsil yetkisini kendi içinden seçeceği bir üyeye tevdi eder ve en geç kırkbeş gün içerisinde büyük kongreyi toplantıya çağırır.

GENEL SEKRETER VE GENEL SAYMAN

MADDE 18- MKYK Genel Sekreter ve Genel Saymanı kendi üyeleri arasından seçer. Genel Sekreter partinin bütün idari işlerinin yürütülmesi ile görevlidir. Genel Sekreter, merkez teşkilâtının, personel, levazım, yazışma gibi günlük işlerini yönetir ve MKYK, başkanlık divanı ve diğer kurullardaki görüşmelerin tutanaklarının düzenlenmesi için gerekli önlemleri alır.

Genel Sayman, parti merkez teşkilâtının malî işlerinin kanunlara, tüzüğe ve diğer mevzuata uygun ve doğru olarak yürütülmesinden sorumludur. Genel Sayman, gelirlerin zamanında ve düzenli olarak toplanması, harcamaların mevzuata ve tutumluluk ilkelerine uygun olarak yapılması, akitlerin malî hükümlerinin zamanında uygulanması için gerekli önlemleri alır.

GENEL BAŞKANLIK DİVANI

MADDE 19- Genel Başkanlık Divanı, genel başkan, genel başkan yardımcıları, genel sekreter ve genel saymandan oluşur. Divan toplantılarına yukarıdaki fıkrada sayılan yetkililerin yardımcıları ile TBMM grup başkan yardımcıları da katılabilirler; ancak oy kullanamazlar.

Genel Başkanlık Divanı, Genel Başkanın danışma ve yürütme organıdır.

a. Partiyi, Büyük Kongre’nin ve MKYK’nın kararları doğrultusunda sevk ve idare

işlerinde, Genel Başkana yardımcı olur.

b. TBMM Parti Grubu ile Genel Merkez arasında temas ve irtibatı devam ettirir.

c. Genel Başkan tarafından yapılacak veya Parti adına yayınlanacak önemli beyanat ve

açıklamaların esaslarını tespit eder.

d. MKYK’nın gündemini ana unsurları ile tespit eder.

e. MKYK’nın toplanmasını bekleyemeyecek kadar acil durumlarda, MKYK’nın ilk

toplantısına kadar geçerli olacak şekilde gerekli tedbirleri alır.

f. Yeni bir hükümetin teşkili ile ilgili çalışmalar esnasında gerekli müzakereleri yürütür.

MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU (MKYK)

MADDE 20- MKYK, partinin Büyük Kongre’den sonra en üst seviyede karar organıdır. MKYK Genel Başkan ve 15 asil üyeden oluşur. MKYK’yı oluşturan 15 asil üye ile 15 yedek üye Büyük Kongre tarafından seçilir. MKYK, İki Büyük Kongre arasında, parti tüzük ve programına ve Büyük Kongre kararlarına uymak şartıyla, partiyi ilgilendiren hususlarda karar almak ve alınan kararları uygulamak yetkisine sahiptir.

Boşalan MKYK asil üyeliklerine, ilk MKYK toplantısında yapılacak seçimle yedek üyelerden gereği kadarı getirilir. Karar asil üyeliğe getirilen yedek üyelere alışıldık usullerle bildirilir.

MKYK ayda bir toplanır. Genel Başkan veya MKYK üyelerinin üçte birinin çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplanabilir. MKYK, genel başkanın, başkanın bulunmadığı zamanlar kendisine vekâlet eden genel başkan yardımcısının başkanlığında üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın başkan hazır değil ise, başkana vekâlet eden başkan yardımcısının görüşü kabul edilmiş sayılır.

MKYK’NIN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 21– MKYK, büyük kongreye verilmiş yetkiler dışında kalan alanlarda parti programı çerçevesinde partinin politikasını belirler, stratejisini saptar.

Başlıca Görev ve Yetkileri:

a. Tüzük hükümlerini ve parti programını ve büyük kongre kararlarını uygulamak ve

partiyi yönetmek,

b. Partinin ilkelerini ve programını yaymak, duyurmak, benimsetmek için gerekli

çalışmaları yapmak,

c. Seçim öncesi ve seçim dönemi ile ilgili tüm girişimleri ve çalışmaları yapmak,

d. Büyük kongreye sunulacak bilânçoyu, kesin hesap rap orunu, bütçeyi ve genel faaliyet

raporlarını hazırlamak,

e. Hükümet kurmaya ve kurulan hükümetten çekilmeye karar vermek,

f. Partinin uluslar arası ilişkilerini düzenlemek ve çalışmalarını yürütmek,

g. Tüzükte öngörülen veya sonradan ihtiyaç duyulan yönetmelikleri hazırlamaktır.

h. Parti teşkilâtını , yan kuruluşlarını ve yurtdışı temsilciliklerini  kurmak, kurmaya yetki

vermek, feshetmek, el çektirmek.

i. MKYK kendi yetkisinde olanlardan  belirlediği konularda  Genel Başkanı tam yetkili

kılma yetkisine sahiptir.

j. Genel Başkan tarafından önerilmiş olmak kaydı ile disiplin cezalarını affetmek.

DÖRDÜNCÜ KESİM

İL KURULUŞU

MADDE 22- Partinin il kuruluşu, il kongresi, il başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kurulundan oluşur.

İL KONGRESİ

MADDE 23- İl Kongresi seçilmiş delegelerle tabii üyelerden teşekkül eder. Seçilmiş üyeler, merkez ilçe dahil olmak üzere ilçe kongrelerince seçilen delegelerdir. İl kongresi, Büyük Kongre’nin yapılmasına engel olmayacak şekilde 3 yıl içinde toplanır.

İlçe kongresinde il kongresi için seçilecek delege sayısı, partinin o ilçe seçim çevresinde son milletvekili genel seçiminde aldığı oya göre şu şekilde hesaplanır; yüz sayısı il seçim çevresinde son milletvekili genel seçiminde Partinin aldığı oy sayısına bölünür. Elde edilen katsayı, ilçe seçim çevresinde son milletvekili genel seçiminde partinin aldığı oy sayısı ile çarpılır. Ortaya çıkan rakam, o ilçe kongresinde il kongresi için seçilecek delege sayısını gösterir.

Partinin son genel seçime katılmamış olması, İlçenin genel seçimden sonra kurulması, kaldırılması, bölünmesi, birleştirilmesi gibi nedenlerle ilçede Partinin aldığı oy miktarının resmen tespit edilememesi halinde delege miktarı o ildeki ve bağlı ilçelerdeki parti üye sayısına göre MKYK  tarafından belirlenir.

İL KONGRESİ’NİN İŞLEYİŞİ, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 24- İl Kongresi’nin olağan toplantıları üç yılda bir yapılır. Olağanüstü toplantılar, İl başkanı veya İl Yönetim Kurulu’nun lüzum göstermesi veya İl Kongresi üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine ve gündem, yer, gün ve saat belirlenerek yapılır.

İl Kongresi’nin toplantı yeter sayısı, kongre üye tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk çağrı üzerine yapılan toplantıda toplantı yeter sayısı bulunamıyorsa, ikinci çağrı üzerine yapılacak toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaz. İl Kongresi’nin karar yeter sayısı, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur.

İL BAŞKANI VE BAŞKAN YARDIMCILARI

MADDE 25- İl Başkanı İl Kongresi’nce 3 yıl için seçilir. İl Yönetim Kurulu’nun başkanıdır. Partinin ildeki temsilcidir ve temsilci sıfatı gereği gerekli görüşme ve çalışmaları yapar.              İlde İl Yönetim Kurulu’nun belirlediği sayıda İl Başkan Yardımcısı bulunur.

İL YÖNETİM KURULU

MADDE 26- İl Yönetim Kurulu, İl Kongresi’nce 3 yıl için seçilir ve İl Başkanı ile 8 asil üye ve 8 yedek üyeden oluşur. İl Yönetim Kurulu, seçildikten sonraki ilk toplantısında kendi içindeki görev dağılımını yapar.

Boşalan İl Yönetim Kurulu asil üyeliklerine, ilk İl Yönetim Kurulu toplantısında yapılacak seçimle yedek üyelerden gereği kadarı getirilir. Karar asil üyeliğe getirilen yedek üyelere alışıldık usullerle bildirilir.

İl Yönetim Kurulu toplantıları arasında iki aydan fazla süre olamaz.

İL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 27- Parti programındaki düşünce ve görüşlerinin yayılması, halkın parti çalışmalarına katılımının sağlanması ve il çevresinde parti faaliyetinin düzenli, verimli ve uyumlu bir biçimde yürütülmesi il yönetim kurulunun temel görevidir.

İl yönetim kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

a. Siyasî Partiler Kanununun, diğer kanunların ve bu tüzüğün gereklerini yerine

getirmek,

b. Büyük Kongre, MKYK ve il kongresinin kararlarını uygulamak,

c. Ülkenin ve çevrenin toplumsal, ekonomik, teknolojik sorunlarını incelemek, eğitim,

sağlık, bayındırlık gibi ihtiyaçları ile ilgilenmek, bu konularda bir taraftan parti üst

kademelerine görüş ve önerilerde bulunurken diğer taraftan partinin belediye ve il genel

meclisi üyelerini ve ildeki diğer partileri aydınlatmak,

d. İl kongresinin toplanması için gerekli hazırlıkları ve çalışmaları yapmak, bilgileri

toplamak ve belge ve raporları düzenlemek,

e. Parti gelirlerinin düzenli olarak toplanmasını ve sağlıklı biçimde arttırılmasını

sağlamak, harcamalarda usul ve amaca uygunluk ve tutumluluk ilkelerini gözetmek,

f. Genel ve yerel seçimlerde partinin seçim bildirgesindeki düşünce ve görüşleri

yaymak, parti adaylarını tanıtmak, seçimi kazanmaya yönelik bütün hazırlık ve

çalışmaları yapmak.

İl Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri parti genel politikasına aykırı demeç veremezler,

zorunlu durumlar dışında, ilden yukarı resmî makam ve mercilerle doğrudan yazışmaya

giremezler.

İLÇE KONGRESİ’NİN İŞLEYİŞİ, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 28- İlçe Kongresi seçilmiş üyeler ve tabii üyelerden oluşur.

İlçe Kongresi, partinin o ilçedeki üye sayısı 400’ün altında ise, tüm üyelerin katılımı ile 400’den fazla ise ilçe ve çevresindeki köy ve mahallelerde partinin son genel seçimde aldığı oy sayısına göre, parti son seçime katılmamış ise üye sayısına göre, ilgili parti üyelerinin seçtikleri, 10 delegeden oluşur. İlçe Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ilçe kongresinin tabii üyeleridir.

Delege seçimleri; köy ve mahallelerde partinin bu yerlerde son genel seçimde aldığı oy miktarı, parti son genel seçime katılmamış ise üye sayısı esas alınmak suretiyle bu yerlere verilecek kontenjanlara göre yapılır. Köy ve mahallelerdeki üye sayısı delege kontenjanı verilmesini gerektiren nispetin altında ise bu durumdaki köy ve mahallelerle birleştirilerek delege seçilmesi mümkündür.

Yapılan delege seçimleri bir tutanakla tespit edilerek, tutanak parti ilçe başkanlığına gönderilir.

İlçe Başkanlığı, münhasıran delege seçimi işlemlerini yürütmek üzere köy veya mahallelerdeki üyelerden birisini görevlendirebilir.

ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 29- Partinin Genel Merkez, İl ve İlçe organları seçimleri ile İl Kongresi ve Büyük Kongre delegelerinin seçimleri, yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre aşağıdaki şekilde yapılır:

Seçim yapılacak Büyük Kongre ile, İl ve İlçe Kongreleri’nin toplantılarından en az on beş gün önce, Kongre’ye katılacak parti üyelerini belirleyen listeler, Büyük Kongre ile İl Kongreleri için Yüksek Seçim Kurulu’nun önceden belirleyeceği Seçim Kurulu Başkanı’na, İlçe Kongreleri için o yer belirleyeceği Seçim Kurulu Başkanı’na, İlçe Kongreleri için o yer İlçe Seçim Kurulu Başkanı’na, ilçede birden fazla İlçe Seçim Kurulu’nun bulunması halinde Birinci İlçe Seçim Kurulu Başkanı’na iki nüsha olarak verilir. Ayrıca toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da bildirilir.

Kongrelerdeki seçimlerde kullanılacak oy pusulası ve listelerin tanzim tarzı partinin ilgili yönetmelikleri ile düzenlenir.

Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamazlar. Oylar, oy verme sırasında sandık kurulu başkanınca verilen, seçim kurulu başkanınca mühürlenmiş ve adayları gösterir listelerin tüzük ve ilgili parti yönetmeliklerinde gösterilen usule uygun bir şekilde işleme tabi tutularak sandığa atılması suretiyle kullanılır.

Oy kullanma ve oyların muteberlik şekil ve şartları partinin ilgili yönetmelikleri ile düzenlenir.

 

 

 

İLÇE BAŞKANI

MADDE 30- İlçe Başkanı İlçe Kongresi’nce 3 yıl için seçilir. İlçe Yönetim Kurulu’nun başkanıdır. Partinin ilçedeki temsilcisidir ve temsilci sıfatı gereği gerekli görüşme ve çalışmaları yapar.

İLÇE YÖNETİM KURULU

MADDE 31- İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Kongresi’nce 3 yıl için seçilen, İlçe Başkanı ile 6 asil üye ve 6 yedek üyeden üyeden oluşur. İlçe Yönetim Kurulu, seçildikten sonraki ilk toplantısında kendi içindeki görev dağılımını yapar.

Boşalan İlçe Yönetim Kurulu asil üyeliklerine, ilk İlçe Yönetim Kurulu toplantısında yapılacak seçimle yedek üyelerden gereği kadarı getirilir. Karar asil üyeliğe getirilen yedek üyelere alışıldık usullerle bildirilir.

İlçe Yönetim Kurulu her ay en az bir kez toplanır.

BELDE TEŞKİLÂTI

MADDE 32- İl ve İlçe merkezleri dışkında, belediye teşkilatı bulunan yerlerde, belde teşkilatı kurulabilir. Belde teşkilatı, bulunduğu ilçe teşkilatına bağlı olarak çalışır.

Belde Yönetim Kurulu, İlçe Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek bir üyenin denetiminde, o beldede ikamet eden partili üyeler tarafından belirlenen 3 asil ve iki yedek üyeden oluşur. Beldede parti adına çalışmalar yapar. Belde Yönetim Kurulu’nun görev süresi, bağlı bulunduğu içle başkanlığının görev süresi kadardır.

BEŞİNCİ KESİM

İL, İLÇE VE BELDE TEŞKİLATLARI İLE İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER

İL VE İLÇE YÖNETİM KURULLARI’NIN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 33- İl ve İlçe Yönetim Kurulları’nın görev ve yetkileri şunlardır:

a. Kongreleri, toplantı tarihinden en az yedi gün önce mahallin en büyük mülki âmirine

bildirmek,

b. Kongrelerin delege listelerini, kanunda öngörüldüğü şekilde ismen hazırlayıp kongre

başkanlık divanına vermek,

c. Organlarda görev alanları kanunda öngörüldüğü şekilde ilgili makamlara yazı ile

bildirmek,

d. Partinin amaç, ilke ve programını kanunlar çerçevesinde yaymak, halkın partiyi ve

amaçlarını doğru bir şekilde anlaması için çalışmak,

e. Kanun ve parti tüzüğü hükümlerini, parti yönetmeliklerinin gereklerini, MKYK

kararlarını, üst kademelerin ve kongrelerin kararlarını yerine getirmek. Kendisine

bağlı teşkilâtı denetlemek; kademelerin çalışmalarını düzenlemek,

f. Seçimlerde parti adaylarını kazandırmak için çalışmak, memleket işleriyle ilgilenmek.

g. Kendi kongrelerinde görüşülecek konuları hazırlamak. Çalışma ve kesin hesap raporu

ile gelecek dönem bütçe tasarısını kongreye sunmak.

h. Partililer arasındaki işbirliği dayanışma ve anlayışı geliştirmek.

i. Kendi çevrelerindeki siyasi çalışmalarla yakından ilgilenerek, çevrenin toplumsal,

ekonomik, sağlık, bayındırlık ve diğer işleri hakkında, belediyeler ve il genel

meclislerini bilgilendirmek ve yön göstermek, seçimlerde yapılması gereken işleri

çevrenin özelliklerine göre düzenlemek ve yürütmek.

 

İL, İLÇE VE BELDE TEŞKİLATLARININ FESHİ VE EL ÇEKTİRME

MADDE 34- İlçe ve il başkanları ile İl, İlçe ve Belde yönetim kurullarına;

a. Kanun ve Tüzük hükümleri uyarınca tutulması gerekli defter ve kayıtların, usulüne

uygun olarak tutulmaması veya tutulan defter ve kayıtlar üzerinde kasıtlı ol arak

değişiklik yapılması yahut muhafaza edilmemesi; Kanun, Tüzük ve Muhasebe

yönetmeliğinde öngörülen muhasebe ile ilgili belgelerin süresi içinde Genel Merkeze

gönderilmemesi,

b. Organlarda görev alanların kimliklerinin mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile

bildirilmemesi,

c. Ülke ve Parti çıkarlarını açıkça ve ağır şekilde zedeleyici davranışlarda bulunulması,

d. Tüzüğün Disipline İlişkin Hükümler kısmında düzenlenen fiillerden birinin yönetim

kurulu üyesi sıfatıyla işlenilmesi,